Type L1 P1 Type L2 P2 Type L3 P3 Type L4 Type L5 Type A1 Type E1 Type O1